top of page

TRANSLATIONS

Bible - Genesis 1:1-5
Anchor 1
Lánnang-uè (Manila)
Philippine Hokkien (non-literary)
00:00 / 00:39
00:00 / 00:40
Philippine Hokkien (literary)
Tagalog
English
00:00 / 00:37
00:00 / 00:41
00:00 / 00:33

1 Tī hîge beginnìng Shōngtè kāy-creatê huaí mga heavêns kâp hîge eârth. 2Hîge eârth yá bo fòrm tsākā tsīn empty pa. Kāhīt láng khî tōlóh, darknêss ti hiá. Tsākā Shōngtè-e Spirît lêh hovèr tī higê fâce ng huaí mga watèr.

 

3 Shōngtè sêh ū lîght tsiū ū lîght. 4 Shōngtè kamkâk hîge lîght buē phaî, î tsiū kay-separâte hîge lîght frōm hîge darknêss. 5Shōngtè kiô hîge lîght tsuê “dày”. Hîge darknêss namân, Î kiô “nîght”. Ū evenìng, ū mornìng. Tsîge sī thaū tsī dít. 

(Translation & Audio by Wilkinson Gonzales)

1Ân longtsông khaīsí e sitsùn, Siongtè tshông thīnn kiaū tuè. 2 Tuè yakô bo puânnhāng; longtsông yakô ya àm. Siongtè e diung ân tsuî bintiûng lê tíntāng. 

3 Siongtè kóng tioh ū kūng; diaû, to ū kūng lò. 4Siongtè tsâ khuânn tioh kūng, kiaū kamkâk kūng to hosè. Diaû, ī ka kūng kiaū àm hūnkhuī. 5 Siongtè kiô kūng tsuê ditsì, kiaū kiô àm tsuê âmmí. Âmmi kè kiaū tsakhî laí; tsîgê sī thau tsi dít.

(Translation by by Hui-Giok Lim; Audio by Wilkinson Gonzales)

1Khíthaú, Siongtè tshôngtsō thīnntuè. 2 Tuè sī khānghī huntùn; iēnbìn ya àm. Siongtè e diung ân tsuî bintiûng lê tíntāng. 

3 Siongtè kóng tioh ū kūng; diaû, to ū kūng lò. 4 Siongtè khuânn kūng sī hô è. Diaû, ī ka kūng kiaū àm hūnkhuī. 5 Siongtè kiô kūng tsuê ditsì, kiô àm tsuê âmmí. Ū âmmí, ū tsakhî. Tsîgê sī thau tsi dít.

 

(Translation by by Hui-Giok Lim; Audio by Wilkinson Gonzales;Adapted from the Amoy Bible, Biblical Seminary of the Philippines; Amoy Bible)

1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa; 2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. 

 

 

3 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” At nagkaroon nga. 4 Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. 5 Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, at ang dilim naman ay tinawag na Gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang unang araw.

 

(Translation by by Hui-Giok Lim; Audio by Wilkinson Gonzales; Magandang Balita Biblia)

1 In the beginning God created the heavens and the earth. 2 And the earth was waste and void; and darkness was upon the face of the deep: and the Spirit of God moved upon the face of the waters. 

 

 

 

3 And God said, Let there be light: and there was light. 4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness. 5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And there was evening and there was morning, one day.

 

 

 

 

 (Audio by Wilkinson Gonzales; American Standard Version)

Prayer to Mary, Undoer of Knots
Anchor 2
Lánnang-uè (Manila)
Philippine Hokkien
(Lannang Orthography)
Philippine Hokkien (Chinese characters)
Tagalog
English

Prayèr ho Mary, taga-undò ng mga knôts

Virgin Marỳ, Māmá ng fair-e lôve, Māmá na umpât refûse pag î-e ginnâ u khiâm-ièng. Māmá na e mga chhû na bo thiéng e lê sêrve dî-e mga belovêd-e ginnâ kasî în ya môved by hîge divìne-e lôve kâp immênse-e mercỳ na tī dî-e heârt. Hō guâ compassiòn; khuâ huaí mga knôt na tī guâ e life. Dî tsai-iâ guâ duā desperadò, guâ e paìn, kap guâ tsiûwâ ho tsuaí mga knôt bînd-le. Marỳ, Māmá na Shongte kay-entrûst hîge responsibilitỳ ng pāg-uundò ng mga knôt ti î-e mga ginnâ-e lîfe, guâ entrûst hîge ribbòn ng guâ-e lîfe ti dí e tshiû tiōng. Bo láng, kahit Hîge Evil Onè mismò pà, uhhuatnang kay-thue hîge ribbon from dî-e precious càre. Tî dî e mga tshiû, bo knôt na buē untanglè-dit. Powerfùl e Mamá, by dî e grâce kâp dî-e intercessory powèr kâp dî e Sòn kâp guâ-e Liberatòr, Jesûs, kay-thueh tsîge knôt galing guâ e mga chhû.

 

[Ân tsiá mentiôn dî-e requêst]

 

Guâ bêg dî kay-undò tsîge para Shōngtè e glorỳ, once and for àll Dî si guâ e hôpe. A, guâ e Ladỳ, si dî làng guâ e consolation na Shōngtè ho guà. Dî kay-fortifỳ guâ e feeblè-e strêngth, kay-enrîch guâ e destitution, kap Chrîst, kay-freè gua from guâ-e chaîns.

 

Kay-heàr guâ e pleà.

 

Keêp gua, guîde gua, kay-protêct guà, guâ-e sâfe-e refûge.

(The Lannang Archives translation)

Diamkiūng Ho Mádiā, Lê Thûng Pak è 

Siûngbió Mádiā, dî sī kōngpinn aì e laūbû, takmaí buē kītsuat pāngtso ū khiâm-iùng e kinâ e laūbû, kiaū takmai lê iung tshiû pāngtso kaiki thiànn e kinâ e laūbû, īnwi īn tsīn kamkâk ân Siongtè laí e aì kiaū tsīn tsue dienbîn ân dî e sīm lè. Ho guâ dî e tongtsiúng, kiaū khuânn guâ tsuaí longtsông pak ân guâ e sīnnmià le. Dî to tsaī-iann guâ luā khódintaì, guâ e thiànn, kiaū guâ tsiûnnâ ho tsuaí pák pak khì. Mádiā, īnwi Siongtè ho dî thûng huaí pak ân ī huaí kinâ e sīnnmià, guâ khe guâ e sīnnmià e suànn ân dî e tshiû lè. Bo lang ū huât thāng thûng tsî gê dî lê kò e suànn; Phaî è kaiki mā bo huât. Ân dî e tshiû lè, ū huât thāng thûng longtsông pák. Tsīn ū lát e laūbû, ka guâ tiaukaí iung dî e ūntiên kiaū Iasō sānnkâp, dî e kânn kiaū bê kiù gua e; thueh tsî gê pak ân guâ e tshiû lè lo.

 

[Ân tsiá kong dî bê thô è]

 

Kōtān tsî maî nì, ka Siongtè thûng guâ e pák; dî sī guâ e hībòng.

Ò, guâ e siûngbiô, dî sī Siongtè kōtān tsi ge hò gua e khuînn-uáh. Dî ho guâ khâ iông, khâ hokkhì, kiaū khâ tsi-iú kiaū Iasō sānnkâp.

Thiānn guâ lê thô è.

Tshuà gua, kò gua, kiaū pohò gua, guâ e piung-ân.

(Translation by Hui-Giok Lim)

念經予瑪利亞,咧褪縛的

 

聖母瑪利亞,汝是公平愛的老母,逐擺袂拒絕幫助有欠用的囡仔的老母,交逐擺咧用手幫助家己疼的囡仔的老母,因為𪜶真感覺按上帝來的愛交真濟憐憫按汝的心咧。予我汝的同情,交看我拽攏總縛按我的生命咧。汝就知影我偌可憐代,我的疼,交我障仔予拽縛縛去。瑪利亞,因為上帝予汝褪徊縛按伊徊囡仔的生命,我架我的生命的線按汝的手咧。無人有法通褪這個汝咧顧的線;歹的家己嘛無法。按汝的手咧,有法通褪攏總縛。真有力的老母,共我調解用汝的恩典交耶穌相佮,汝的囝交欲救我的;提這個縛按我的手咧咯。

 

【按遮講汝欲討的】

 

孤單這擺呢,共上帝褪我的縛;汝是我的希望。

哦,我的聖母,汝是上帝孤單一個予我的快活。汝予我較勇,較福氣,交較自由交耶穌相佮。

聽我咧討的。

𤆬我,顧我,交保護我,我的平安。

(Translation by Hui-Giok Lim)

Panalangin Kay Maria, Tagakalag ng Mga Buhol

 

Birheng Maria, Ina ng pag-ibig na walang kinikilingan, Inang kailanma’y hindi tumatangging tumulong sa anak na nangangailangan, Ina na ang mga kamay ay walang tigil sa paglilingkod sa iyong mga minamahal na anak dahil ang mga ito ay napukaw ng banal na pag-ibig at walang hanggang awang nananahan sa iyong puso, ibaling mo ang iyong mga mahabaging paningin sa akin at masdan ang lahat ng buhol sa aking buhay. Sadyang batid mo kung gaano ako nagigipit, ang aking mga sakit, at kung paano ako nakagapos sa mga buhol na ito. Maria, Inangpinagkatiwalaan ng Diyos sa pagkalag ng mga buhol sa buhay ng Kanyang mga anak, ipinagkakatiwala ko sa iyong mga kamay ang laso ng aking buhay. Walang sinuman, maging ang kasamaan man, ang maaaring umagaw nito mula sa iyong dakilang pagkalinga. Walang anumang buhol ang hindi makakalag ng iyong mga kamay. Makapangyarihang Ina, sa pamamagitan ng iyong biyaya at kapangyarihan bilang tagpamagitan ng Iyong Anak at aking Tagapaligtas, si Hesus, kunin nawa ngayon ng iyong mga kamay ang buhol na ito.

 

[Banggitin ang iyong kahilingan dito]

 

Minsan pa akong nagsusumamo sa iyo na kalagin mo nawa ito alang-alang sa kaluwalhatian ng Diyos. Ikaw ang aking pag-asa.

O aking Mahal na Birhen, ikaw lamang ang ginhawang ipinagkakaloob ng Diyos sa akin, ang tagapagpalakas sa nauupos kong kalakasan, ang kasaganaan sa aking paghihikahos, at, sa pamamamagitan ni Kristo, ang kalayaan mula sa aking mga tanikala.

Pakinggan mo ang aking pagsusumamo.

Ingatan mo ako, gabayan mo ako, pangalagaan mo ako, o ligtas na kanlungan!

(Translation by Ariane Macalinga Borlongan)

Prayer to Mary, Undoer of Knots

 

Virgin Mary, Mother of fair love, Mother who never refuses to come to the aid of a child in need, Mother whose hands never cease to serve your beloved children because they are moved by the divine love and immense mercy that exist in your heart, cast your compassionate eyes upon me and see the snarl of knots that exists in my life.  You know very well how desperate I am, my pain, and how I am bound by these knots. Mary, Mother to whom God entrusted the undoing of the knots in the lives of his children, I entrust into your hands the ribbon of my life. No one, not even the evil one himself, can take it away from your precious care. In your hands there is no knot that cannot be undone. Powerful Mother, by your grace and intercessory power with Your Son and My Liberator, Jesus, take into your hands today this knot.

 

[Mention your request here]

 

I beg you to undo it for the glory of God, once for all. You are my hope.

O my Lady, you are the only consolation God gives me, the fortification of my feeble strength, the enrichment of my destitution, and, with Christ, the freedom from my chains.

Hear my plea.

Keep me, guide me, protect me, o safe refuge!

(https://www.praymorenovenas.com/mary-undoer-knots-novena)

The Tragedy of Darth Plagueis the Wise
Anchor 3
Lánnang-uè (Manila)
Tagalog
00:00 / 02:28
English
00:00 / 01:36

Darth Plagueis the Wîse e tragedŷ

Dî ū pât thiānn tioh Darth Plagueis the Wîse e tragedŷ bò? Guâ siūnn bó. Tsî gê sī tsi ge Jedî bo bê ka dî kóng e storŷ. Tsî gê sī tsi ge Sîth e legênd. Darth Plagueîs sī tsi ge Sîth e Dark Lôrd, tsīn ū lát kiaū tsīn khiaû na ī ū huât thāng iung Fôrce para kay-influênce huaí mga Midichloriâns tshông lîfe... Ī ū huân tsue dark sîde e knowlêdge na ī ū huât thāng prevênt huaí Ī thiânn e láng from dyîng. Fôrce e dark sîde sī tsi ge pathwây khî yá tsue ū e lê siūnn sī unnaturâl e abilitiês. Ī piên yá ū lát... Ī kōtān kiānn ī e powêr ē bo khì; ân lobê tsaisî mā bo khì. Mkú ī ka ī e apprentîce kâ ī longtsông tsaī-iánn e taitsì, diaû ī e apprentîce ka ī phâhsí habang ī lê khùn. Yá ironîc. Ī ū huât thāng kiû pa láng from deâth, mkú ī kaiki to bo huât.

(Translation by Huigiok Lim)

Yung Trahedya ni "Darth Plagueis the Wise"

Narinig mo na ba yung trahedya ni "Darth Plageuis The Wise"? Siguro hindi pa. Di ito kwento na ibabahagi sa iyo ng mga Jedi. Alamat ng mga Sith ito. Si Darth Plagueis ay dating makapangyarihan na Sith Lord. Sa tinding kapangyarihan at kahusayan niya, kaya niyang gamiting ang "Force" upang impluwensyahan ang mga midicholrian para makalikha ng buhay... Sa sobrang dalubhasa niya sa paggamit ng "dark side", kaya rin niyang panatilihin buhay ang mga mahal niyang tao, at iligtas sa kamatayan. Ang "dark side" ay isang pinto tungo sa maraming pamamaraan at kakayahan, na mababansagan na hindi karaniwan. Naging sobrang makapangyarihan siya, ang tanging kinakatakutan niya ay mawala ito, na sa huli nawala rin. Sa kasamang palad, tinuruan niya lahat ng alam niya sa kanyang aprentis, at pinatay siya nito habang tulog. Nakakapagtaka diba? Kaya niyang iligtas mula sa kamatayan ang ibang tao maliban sa sarili niya.

(Translation & Audio by Kevin Cordoviz)

The Tragedy of Darth Plagueis the Wise

Did you ever hear the tragedy of Darth Plagueis The Wise? I thought not. It's not a story the Jedi would tell you. It's a Sith legend. Darth Plagueis was a Dark Lord of the Sith, so powerful and so wise he could use the Force to influence the midichlorians to create life… He had such a knowledge of the dark side that he could even keep the ones he cared about from dying. The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. He became so powerful… the only thing he was afraid of was losing his power, which eventually, of course, he did. Unfortunately, he taught his apprentice everything he knew, then his apprentice killed him in his sleep. Ironic. He could save others from death, but not himself.

(Translation by Huigiok Lim; Audio by Kevin Cordoviz)

The North Wind and the Sun 北風・交日頭 Pâkhuang kiau Ditthaú
North Wind
Philippine Hokkien (LO)
Philippine Hokkien (Chinese Characters)
English

U tsi maî, pâkhuang kiau ditthau lê uanke khuânn sianga khâ u lát. In tsâ khuânn kînn tsi ge láng tshiung kuannsann lê kiann lò.

Ditthau kông: "Lân khuânn maì, siangá u huat thang ho hî gê lang thûng kuannsann." Pâkhuang ìn: "Guâ tsaisî ma e iánn."

I khaisí pún, ho kuannsann phûn lai phûn khì. Hî gê lang tsâ huann kuannsann, ka i e siungkhu pau yá án. Pâkhuang pun khâ tua lát, mkú kuannsann yakô pau lè. Aî kô tshî baì, i pun â bê sî. Mkú i e huang longtsông tsêhthuâh khì.

Sien â, pâkhuang tsai-iánn i su lò. Ditthau tsâ tsiungtsiung tshû laì. Hî gê láng kamkâk tioh ditthaú e siokhuì, yá huannhî; i tsamâ lê kuann làng. Hê thauthau ya baî nì, mkú i lú lai lú kióng, lú lai lú tshínn. Hî gê láng khaisi lê luah làng, kaû lobê lau kuànn lo.

I ka kuannsann thùng khi lai, tsâ kai khe lê thokha. Ân pinnthaù u tsi tsang tshiù; i khî hiá the lê hiusiâk.

(Translation by Huigiok Lim)

有一擺,北風・交日頭・咧冤家看誰仔・較有力。𪜶・才看見一個人・穿寒衫・咧行路。

日頭・講:「咱・看覓,誰仔・有法通予彼個人・褪寒衫。」北風・應:「我・在勢嘛會贏。」

伊・開始歕,予寒衫・噴來噴去。彼個人・才捍寒衫,共伊・的身軀・包野絚。北風・歕較大力,毋句寒衫・猶閣包・・咧。愛閣試覓,伊・歕啊欲死。毋句伊

的風・攏總仄挩・・去。

𤺪  啊,北風・知影伊・輸・・咯。日頭・才靜靜出・・來。彼個人・感覺著日頭・的燒氣,野歡喜;伊・站仔・咧寒・・人。火・頭頭野䆀・・呢,毋句伊・愈來愈強,愈來愈晴。彼個人・開始咧熱・・人,到落尾・流汗・・咯。

伊・共寒衫・褪・・起來,才吤架咧塗跤。按邊透・有一欉樹;伊・去遐・䖙咧休息。

(Translation by Huigiok Lim)

Once upon a time, the north wind and the sun were arguing to see who was more powerful. They then spotted someone wearing a jacket walking around.

The sun said: "Let's find out, which one of us can make that person remove their jacket." The north wind replied: "I'll surely win."

It started blowing, causing the jacket to flutter around. The person then held their jacket, tightly wrapping it around their body. The north wind blew harder, but the jacket was still wrapped around. Wanting to try again, it blew as hard as it could. But all its wind just went to waste.

Tired, the north wind knew it had lost. The sun then quietly came out. The person felt the warmth of the sun, and was happy; they were feeling cold earlier. The light was initially weak, but it got brighter and brighter, more and more glaring. The person started feeling hot, finally sweating in the end.

They removed their jacket, and placed it on the ground. There was a tree to the side; they went there to lean against it and rest.

bottom of page